.
   


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ DENETİM RAPORLARI

-GÖREV TANIMLARI -- Fakülte Sekreteri

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU

 

Fakülte Adı    

:

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Birim Adı       

:

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Görevi

:

Fakülte Sekreteri/ Melek ARSLAN

 

Üst Yönetici / Yöneticileri

:

DEKAN

 

Astları

:

Birim Personelleri

 

 

 

Sorumlulukları

 

 

A

SORUMLULUKLAR

 

 

01-

Fakülte Sekreterliği bünyesinde yürütülen işlere ilişkin yazışmaların yapılmasını sağlamak,

 

 

02-

Akademik ve idari hizmetlere ilişkin olarak KOÜ birimleriyle yapılan yazışmaların hazırlanmasını ve Dekan’a onaya sunulmasını sağlamak,

 

 

03-

Kurum içi ve kurum dışından gelen evrak ve eklerinin havalesini yaparak kaydedilmesini, birim içi yönlendirilmesini sağlamak,

 

 

04-

Dekan  Sekreterliği ile evrak ve dokümanın yönetmelikler doğrultusunda dosyalanmasını sağlamak,

 

 

05-

Fakülte bünyesinde birim arşivi oluşturup sorumlusunu belirlemek, arşiv düzeninin sağlamak ve  geçmiş döneme ait her türlü evrakın Arşiv Yönetmelikleri doğrultusunda arşivlenmesini sağlamak,

 

 

06-

Fakülte Sekreterliği faaliyetlerine ilişkin, çalışanlarla yapılacak toplantıların gündemini belirlemek, toplantı kararlarını  düzenlemek ve yürütmek,

 

 

07-

Astların özlük haklarına ilişkin talepleri ile ilgilenmek,

 

 

08-

Fakülte Sekreterliği alt birimlerinin taleplerini değerlendirmek ve yanıtlamak,

 

 

09-

Fakülte Sekreterliği ve idari hizmetler ile ilgili olarak çalışanlardan ve birimlerden gelen görüşleri, önerileri ve şikayetleri değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanların yerine getirilmesini sağlamak,

 

 

10-

Fakülte bünyesinde yürütülen işlerle ilgili günlük faaliyetleri planlamak,

 

 

11-

Fakülte Sekreterliği birim sorumlularını belirlemek, personelinin görev tanımlarını hazırlayıp teslim etmek, birbirleri ile olan ilişkilerini ve verilen görevleri yerine getirip, getirmediklerini denetlemek,

 

 

12-

Fakülte Sekreterliği idari birimleri ile ilgili tüm araç-gereç ve malzemenin yıllık sayımının yapılması ve buna ilişkin raporların düzenlenmesini sağlamak,

 

 

13-

Fakülte ile ilgili bütçe çalışma programı tasarısını hazırlamak,

 

 

14-

Fakülte Sekreterliği idari personelinin sicil raporlarını doldurmak,

 

 

15-

Rektörlük tarafından organize edilen toplantılara katılmak,

 

 

16-

Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarına raportör olarak katılmak,

 

 

17-

Bağlı olduğu  üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.

 

 

 

B-   YETKİLERİ

 

 

01-

Tüm İdari Personelin görevlendirilmesi,

 

 

02-

Fakülte ve bağlı bulunan birimlerde yürütülen idari hizmetlerin yönlendirilmesi.

 

 

ONAYLAYAN
…/…/2011

Prof. M. Reşat BAŞAR
D E K A N