.
   


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ DENETİM RAPORLARI

-GÖREV TANIMLARI -- Dekan

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU


 

Fakülte Adı    

:

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Birim Adı       

:

Dekanlık

 

Görevi

:

Dekan/Harcama Yetkilisi  / Prof. M. Reşat BAŞAR

 

Üst Yönetici / Yöneticileri

:

Rektör

 

Astları

:

Güzel Sanatlar Fakültesi  tüm akademik  ve idari personeli

 

 

 

Sorumlulukları

 

 

 

A

SORUMLULUKLAR

 

 

01-

Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

 

 

02-

Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin genel donanımı ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,

 

 

03-

Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, Fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi Fakülte Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,

 

 

04-

Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

 

 

 

Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesini rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şeklide yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.  

 

 

B

HARCAMA YETKİSİ VE YETKİLİSİ

 

 

01-

Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olmak,

 

 

02-

Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi olarak harcama yetkisini elinde bulundurmak,

 

 

03-

Bütçede öngörülen ödenekleri kadar ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapılması için Gerçekleştirme Görevlisine talimat vermek, 

 

 

C

DİĞER GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

 

01-

Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,

 

 

02-

Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,