tas_desen_012. Uluslararası Hereke Mermer Heykel Sempozyumu     
15 Ağustos - 15 Eylül 2005     
2. International Hereke Marble Sculpture Symposium       
15 August - September 15, 2005

Ulusal Heykel Sempozyumu     
Günümüz Türk Heykel Sanatı'nın Sorunları     
14 - 15 Eylül 2005     
National Sculpture Symposium       
The problems of Turkish Sculpture in Today       
September 14 - 15, 2005 
GÜNÜMÜZ TÜRK HEYKEL SANATININ SORUNLARI

Sanat tarihi, sanatın ve buna bağlı disiplinlerinin sorgulamalarını, önerilerini, reddedişlerini büyük ve o derece devinimsel bir hızla 20.yy da yaşamıştır. Bu dönemde tanımlarını ve sorunsallarını geniş ölçüde büyüten sanat, düşünsel alanda felsefenin iktidarına da ortak olmuştur. Bu devrimsel süreç içerisinde, "Heykel Sanatı", "Konstürüktüvizm ve Minimal Sanat" akımlarının öncüllüğünü oluşturarak, 20. yüzyıl sanatı içerisinde heykel sanatı üzerinden okunulabilecek öznel bir çıkış yakalamıştır. 1960'lar sonrası "Kavramsal Sanat" ile birlikte, sanatta disiplinlerarası yaşanılan geçişken durumda ortak payda ve problematikler arasında öne çıkan "mekan" öğesi, heykel sanatının temel sorunsallarından olup, heykelin ilgi, üretim ve tanımlama alanlarını genişletmiştir.

"Heykel" disiplini, özelinde diğer disiplinlere oranla, ağır işçilik süreci, zanaat atölyelerine olan gereksinimleri, sanayi ve teknoloji ile yakın etkileşimleri, statik sorunu, yerleşik olmayı gerektiren atelye ihtiyaçları gibi gereksinimleri göz önünde tutulduğunda, üretim ve gelişim sürecinde büyük zorlukları barındırır. Bunların yanı sıra, heykelin kamusal alandaki varlığı ile sözünü büyük kitlelere ulaştırması, kültürel belleğin süreç içerisinde oluşan ikonlarını yaşamdan kılması açısından da büyük sorumlulukları üstlendiği özel bir alana da sahiptir. Heykel Sanatı'nın tüm bu öznel durum ve güçlüklerinin yanı sıra, Türk sanatı orijini üzerinden karşılaşılan problemleri ise bir o kadar daha çözüm ve emek gerektiren bir yapı sergiler. Ülkemizde sanat eğitiminin ve buna bağlı kurumların oluşumu batıya oranla oldukça geç başlanmıştır. Heykel sanatı bu kurumların oluşumu içerisinde yer aslada, yüzyıllar boyu geleneksel baskılarla yok sayılmasının alışkanlıklarını kıramamış, toplumsal yapıda talepler ile karşılaşamadığından ötürü atıl bir var oluşun ötesine geçememiştir. Cumhuriyet dönemi ile başlayan atılımlar sanatta ve özelinde heykelde karşılığını bulsa da , Türk Sanat'ı uzunca bir süre sanatı tanıma, tanıtma,ve aktarma görevinin dışına çıkamamıştır.

Bu gelişim çizgisi üzerinden, günümüz Türk heykel sanatının sorunlarına bakıldığında, sayıca artan güzel sanatlar fakülteleri ve bunlara paralel olarak heykel eğitiminin sorunları, buna bağlı kurumların bu sorunlar karşısındaki çözüm ve yeterlilikleri, bu alanda bilimsel çalışmalar için başvurulacak kaynakların durumu ve yayılımı, bireysel olarak heykel üretimi içerisinde bulunan heykeltıraşların üretimi, bu üretimlerin izleyici ile buluşma aşamasında galerilerin heykel sergilerine yaklaşımı ve uygunlukları, devlet desteği ile oluşturulan yarışma ve sergilerin yetişmekte olan genç heykeltıraşlara ve Türk Sanatı'na katkıları ve yetersizlikleri , kamusal alanda var olan yada tasarlanan heykellerin toplum ve mekanlarla bellek ilişkileri, bu alandaki karar mekanizmalarının öncülledikleri, heykel sanatının gelişiminde sempozyumların işlevleri, devamlılıklarını gösterebilmeleri için gereklilikleri gibi pek çok sorunu barındırmasından hareketle günümüz heykel sanatı ve ilintili sorunsallarını, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak, geniş bir perspektifte, heykel sanatının öznel olarak ele alındığı bir platform üzerinden tartışılmasını önermekteyiz....