BASIC TRAINING
ACADEMIC STAFF
Head Of Department (Basic Training) Ass.Prof.Dr. ZEHRA CANAN BAYER

...


Vice Dean
Head of Department (Basic Training)
Ass.Prof.Dr. ZEHRA CANAN BAYER
Guest
LecturerDr. MERİÇ BİLGİÇ
Guest
Lecturer CANER ŞENGÜNALP
Guest
Lecturer EMEL ERKAN GÜRAY
Guest
Lecturer NAİME BOYBEYİ
Guest
Lecturer M.R. AJLAN URAZ
Guest
Lecturer OYLUM TUNCELLİ
Guest
Lecturer H. FEHMİ KETENCİ
Guest
Lecturer MEDİNE YILDIRIM
Guest
Lecturer MUHAMMET ŞENGÖZ
Guest
Lecturer NAİME BOYBEYİ