MUSIC DEPARTMENT
ACADEMIC STAFF


Head of Department (Music) Ass.Prof.Dr. HAKAN BAĞCI

Vice Head (Music) Ass.Prof.Dr. ELİF SANEM GÜLEÇ KÜLEKÇİ
Vice Head (Music) Ass.Prof.Dr. ÜMİT KUBİLAY CANAss.Prof.Dr. NEŞE GRANÇER OKAY
Head of Department (Music)
Ass.Prof.Dr. HAKAN BAĞCI
Vice Head (Music)
Ass.Prof.Dr. ELİF SANEM GÜLEÇ KÜLEKÇİ

Lecturer BÜLENT AKTAŞ

Lecturer DİDEM ALBEKOĞLU

Lecturer YEŞİM MADANOĞLU

Lecturer BİRSEN ÖZAKAY
Vice Head (Music)
Performans Anasanat Dalı Başkanı - eng
Ass.Prof.Dr. ÜMİT KUBİLAY CAN

Res.Ass. ÖZGÜR ULUSOY
Guest
Lecturer ERSİN GÜLSELİ
Guest
Lecturer YASEMİN ÖNDER
Guest
Lecturer CANER ÜNSAL
Guest
Lecturer EREN COŞKUNER
Guest
Lecturer FİLİZ KARAPINAR
Guest
Lecturer GÖKHAN BARIŞ BÖLÜKBAŞI
Guest
Lecturer ÖZGE SOYDAN
Guest
Lecturer ÖZLEM KOLAT
Guest
Lecturer BEHZAT C. GÖNENÇ
Guest
Lecturer HRISTINA RAYKOVA
Guest
Lecturer TOLGA ALVER
Guest
Lecturer MELİS EROL
Guest
Lecturer GÜLNARA ALİYEVA
Guest
Lecturer ÖZGÜR KEMENT
Guest
Lecturer YONCA KARUL
Guest
Lecturer İLKER KAPANCIGİL